تبلیغات
بـــــه سیـــویــــل - ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ‬
 
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : ad min
اﻟﻒ ) ﺑﺎزرﺳﻲ درﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط :‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺣﻴﺎی‬ ‫زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ودرﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺟﺪول‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻤﺎن وﭘﻤﭗ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد،‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺷﻜﻞ )6-4( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.‬

‫ب )  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﻣﺤﻞ :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه در زﻳﺮآب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻴﺐ آن ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود 4:1 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ در ﻣﺤﻞ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻮت، ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻧﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ،‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬


‫ج( ) ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب:‬ ‫ﺑﻤﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﻛﺮدن، ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه ازاﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﺶ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه، در ﻣﺤﻞ‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ ﺣﻴﻦ اﺟﺮا از ﺟﺪاﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮده  و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺧﺎك را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از‬ ‫ﻛﺪرﺷﺪن آب، ‪ PH‬آب درﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ دارد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺮا ‪ PH‬ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ‪ PH‬وﺟﻠﻮﮔﻴﺮی‬ ‫ازاﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺛﺮ ﺳﻮء روی ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﻛﺪری آن در ﺧﺎرج از ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮد.‬

د ) ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه:‬ ‫ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه وﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه، آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی از ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎك‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه درﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎه اﺧﺘﻼط ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.‬

‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ ازﺳﺎﺧﺖ‬
‫در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮا در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ درﻣﺤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه اﺧﺘﻼط از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﺮاﺣﻞ اﺣﻴﺎء ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط‬ ‫ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی درﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ، روش اﺟﺮا و روﺷﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬

‫ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ اﺣﻴﺎء‬
‫1 -  ﭘﺮﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﻜﻮس:‬ ‫ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻨﻲ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه )اﻧﺪازه ذرات زﻳﺮ003 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﺎ 4 درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺮﺑﺎره ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪارﻋﺪد ‪ SPT‬ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه درﺷﻜﻞ )6-3( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺴﺎزی، ﻋﺪد ‪ SPT‬ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه در اﺛﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬


‫2 - ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮت:‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮت در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن آب ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 01 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﻴﺰ ‪ Chiba‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف در ﺣﺪود 5,7 درﺻﺪ)3‪ (100kgf/m‬و روش اﺧﺘﻼط ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﺧﺘﻼط واﺟﺮا ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 08 ﺗﺎ 002 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎﻋﺖ دارد.‬

‫ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﺷﺪه 005 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه درﺷﻜﻞ )6-4( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮك‬ ‫ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه درﺷﻜﻞ )6-5( ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه )2‪ 3(kgf/cm‬ﺗﺎ4 راﺑﻌﺪ از 82 روز و‬ ‫)2‪ 6 (kgf/cm‬ﺗﺎ 8 را ﺑﻌﺪ از19 روز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.‬


ماسه
‫ﻧﺘﺎﻳﺞ
‫ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﻋﻤﻴﻖ وﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در روش ﻣﺨﻠﻮط ﻋﻤﻴﻖ، اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻤﺎن درﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫در روش ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط، ﻣﻘﺪارﻛﻤﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه وﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻀﺎف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی در داﺧﻞ ﺳﺎزه ﻣﺤﻔﻈﻪ‬ ‫ای ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ودرﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫اﺻﻮل اﻳﻦ روش، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎك از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎده ای ﺗﺜﺒﻴﺖ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن روش ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط، اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺴﺎزی ﺿﺮوری اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه ، اﺧﺘﻼط ﺳﻴﻤﺎن ، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از‬ ‫ﺟﺪاﻳﺶ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه وﭘﺮﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.‬ ‫روﺷﻬﺎی اﺟﺮای اﺧﺘﻼط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: روش ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ – اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼط ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ- روش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ.‬ ‫روﺷﻬﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: روش ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ، روش ﺷﻮت و روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﺎرﺟﻬﺎی ﺗﻪ ﺑﺎز.‬ ‫روش ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن وروش ﺷﻮت، روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاوﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ درﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
‫ﺑﺎزرﺳﻲ درﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط
ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﺤﻞ
 ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻔﻴﺖ آب
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی‬ ‫ﺷﺪه.‬

نوع مطلب :
برچسب ها : ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ‬،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 03:38 ب.ظ
سلام. خسته نباشید. وبلاگ خوبی دارید. خوشحال می شم یه سری به سایت ما هم بزنید. جدید ترین سریال ها و فیلم هارو با لینک مستقیم تو سایت برای دانلود قرار دادیم. موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


بـــــه سیـــویــــل
پروژه / مقاله / پایان نامه / جزوه / ڪتاب / نرم افزار / پاورپوینت / آزمون / آیین نامه
درباره وبلاگ

√ دانلود رایگان پروژه و پایان نامه
√ دانلود رایگان نرم افزار و آموزش نرم افزار
√ دانلود رایگان جزوات دانشجویی
√ دانلود رایگان آزمون ها و نمونه سوالات
√ دانلود رایگان آیین نامه های عمرانی
√ دانلود رایگان فیلم های آموزشی
√ دانلود کتاب هاب عمرانی
√دانلود مقالات مهندسی عمران
√دانلود سمینار های آموزشی و ...

مدیر وبلاگ : ad min
مطالب اخیر
موضوعات
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :